Daniel Michník: ZERO WASTE Europe – CONTARINA – prípadová štúdia

Verejná obchodná spoločnosť Contarina „obsluhuje“ okresy Priuli a Treviso v severnom Taliansku. Tieto okresy sú široko – ďaleko najlepšie v oblasti prevencie a recyklácie odpadov v celej Európe.
Aké je tajomstvo úspechu Contarina k recyklácii dvojnásobku európskeho priemeru a generovaniu päťkrát menej reziduálneho (zvyškového) odpadu oproti európskemu priemeru?

makaitlVeneto je jedným z 20 talianskych regiónov. Región s necelými 5 miliónmi obyvateľov „poráža“
zvyšok krajiny s 65% mierou recyklácie. V rámci regiónu Veneto je verejná spoločnosť Contarina zodpovedná za nakladanie s odpadom vo väčšine provincií Treviso, vrátane hlavného mesta Treviso. Tu „obsluhuje“ 554 000 obyvateľov v 50 mestách a obciach a dosiahla úroveň separácie až 85% a generuje len 53 kg zvyškového odpadu na obyvateľa a rok. Naproti tomu v EÚ je priemerná miera recyklácie 42% a produkcia zvyškového komunálneho odpadu je 285 kg na obyvateľa a rok.

Nielen tieto impozantné čísla robia z Contarina šampióna v „Zero Waste“, ale i jeho záväzok neustále zlepšovať svoju výkonnosť a postupovať smerom k nulovým odpadom. Ich nastavený cieľ recyklácie 96,7% do roku 2022 a zníženie reziduálnej frakcie na 10 kg na obyvateľa a rok je skutočne mimoriadny záväzok.

Ingrediencie úspechu.

contAko sa Contarina darí trvalo zvyšovať recykláciu rok od roku? Je to jednak vďaka rozhodnutiu provincie (správna jednotka v Taliansku) ešte z roku 2005 kedy sa na tejto úrovni rozhodlo, že spaľovanie odpadu bude zo systému vylúčené. Toto rozhodnutie sa postupom časom ukázalo ako správne. Bez povinnosti zasielať odpad pre spaľovne ale s tlakom trhu na zvyšovanie recyklácie, Contarina naďalej zvyšuje podiel recyklácie oproti iným regiónom, kde nevýhodné put-or-pay zmluvy so spaľovňami sú príčinou toho, že podiel recyklácie kde sú spaľovne buď stagnuje, alebo sa niekde dokonca znižuje.

Druhou zásadnou zložkou bola dobrá politická vôľa a konsenzus naprieč celým politickým spektrom v poslednom desaťročí. To je veľmi pozoruhodné, pretože v obsluhovanom regióne je 50 obcí, v ktorých sú starostovia z rôznych politických strán v rozmedzí od ľava do prava a napriek tomu sa podarilo dosiahnuť konsenzus o nakladaní s odpadmi čo ukazuje, že „Zero Waste“ je predovšetkým o zdravom rozume a dobrom riadení vedúcom k zvýšenej prevádzkovej efektivite a finančným úsporám.
Za tretie je to veľmi dobre fungujúce prevádzkové riadenie, kde sa tím odborníkov neustále snaží zlepšovať a optimalizovať systém, čo v iných regiónoch zatiaľ nefunguje.

Posledným ale rozhodne nie najmenším dôvodom je, že pre potreby projektu možu miestni ľudia počítať s dobrou podporou a poradenstvom odborníkov, ktorí pracujú v Contarina a tiež s podporou odborníkov zo „Zero Waste Europe“, ktorí pomáhajú „posúvať“ veci dopredu v každom kľúčovom okamihu.

Príbeh, ktorý je za vznikom verejnej spoločnosti – CONTARINA.

Contarini je verejná obchodná spoločnosť vo vlastníctve Priuli Consortium (Consorzio Intercomunale Priuli) a TrevisoTre (TVTR). Konzorcium dohromady predstavuje 50 obcí. Contarina začala v roku 1989 ako polosúkromná a poloverejná spoločnosť, ktorá poskytovala služby 5 obciam v Priuli v oblasti zberu a spracovania odpadu. V roku 2006 vstupuje do spoločnosti TVTR Consortium a rozširuje počet obcí a získava 40% akcií. Contarina sa tak stáva 100% verejnou spoločnosťou.

Ciele spoločnosti sú zvýšiť percento separovaného zberu, zníženie množstva vyprodukovaného dpadu (najmä percenta nerecyklovateľného odpadu). Ďalším cieľom je zvýšiť kvalitu zhromažďovaného recyklovateľného materiálu a optimalizácia pomeru nákladov a výnosov. Spoločnosť tiež spravuje spracovateľské závody, ktoré manipulujú s nerecyklovateľným suchým odpadom, organickým a zeleným odpadom.

V súčasnej dobe Contarina realizuje dve nové zariadenia pre rozvoj recyklovateľného odpadu a recykláciu absorpčných výrobkov. Taktiež komunálne služby vrátane zberu a nakladania s odpadmi, ale tiež pouličné zametanie, zber špeciálneho a nebezpečného odpadu a tiež správu cintorínov.

Úspech Contarina je výsledkom kombinácie niekoľkých faktorov:

• Veľké percento separácie už pri zdroji
• stimuly na znižovanie produkcie odpadu cez pay-as-you-throw systém
• transparentnosť a účinnosť
• Politická vôľa a odhodlanie neustále zlepšovať systém.

integ

Obr. 1 Integrovaný sytém riadenia odpadu začína už pri vývoji tovaru, pokračuje následne jeho balením, berúc do úvahy celý životný cyklus s cieľom jeho udržateľnosti vo všetkých jeho fázach.

Obr. 2 Ukážka rôznych typov zberných nádob v zavislosti od toho či ide o oblasť rodinných domov alebo o historické centrá, či husto obývané oblasti.

Obr. 2 Ukážka rôznych typov zberných nádob v zavislosti od toho či ide o oblasť rodinných domov alebo o historické centrá, či husto obývané oblasti.

Efektívne separovaný zber pri zdroji.

Aby sa dosiahol 85% podiel vytriedeného odpadu systém musí byť veľmi efektívny. Tuhý komunálny odpad je zbieraný v piatich alebo šiestich hlavných odpadových prúdoch:

 • nerecyklovateľný suchý
 • organické látky (potravinové zvyšky)
 • záhradný odpad
 • papier a lepenka
 • sklo
 • plasty a plechovky

Zbieranie rôznych druhov odpadov prebieha v rôznych dňoch v týždni. Takisto početnosť zberu
odpadu je rôzna. Najčastejšie sa zbierajú potravinové zvyšky, papier,  „zelený“ odpad a dalšie
recyklovateľné frakcie sú zbierané 1-3 krát týždenne. Najmenej často sa zbiera zvyškový odpad, ktorý má tiež najmenší objem.
V EcoCentrách (strediská vybavená veľkými kontajnermi pre ďalšie typy komunálneho odpadu) je
zhromažďovaný ďalší odpad ako je, elektrický a elektronický odpad a takisto nebezpečné druhy
odpadov.

“Pay-as-you-throw”: menej odpadu generuje menej poplatkov za odpad, ktoré zaplatíte.

Ďalším základným princípom “Contarina modelu” je, že náklady na služby pre užívateľov (rodina,
firma, spoločnosť alebo iný subjekt), sú priamo úmerné množstvu vyprodukovaného odpadu. To
poskytuje stimul urobiť správnu vec a minimalizovať odpad naprieč všetkými generáciami, ale aj
podporiť domáce kompostovanie.

Obr. 3 Ukážka schémy poplatkov pre domácich (miestnych) obyvateľov a pre obyvateľov, ktorý tu nemajú trvalý pobyt.

Obr. 3 Ukážka schémy poplatkov pre domácich (miestnych) obyvateľov a pre obyvateľov, ktorý tu nemajú trvalý pobyt. Ako vidno, pevná časť poplatku (60%) závisí od počtu členov domácnosti ale variabilná časť sa odvíja od množstva zvyškového odpadu + fixná časť za zahradný odpad a v prípade kompostovania sa z tejto variabilnej zložky odpočita 30% ako bonus za domáce kompostovanie. Pre tých čo tu nemajú trvalý pobyt sa fixná časť odvíja od m2 obytnej plochy a množstva vyprodukovaného odpadu + variabilná zložka za množstvo zvyškového odpadu a fixný poplatok za záhradný odpad.

Vytváranie pracovných miest a znižovanie nákladov s pomocou „Zero Waste“ stratégie.

Program OSN pre životné prostredie uvádza, že takzvané “Zelené pracovné miesta” majú jeden z najvyšších rastových potenciálov v blízkej budúcnosti. Zamestnanci Contarina majú tieto “zelené pracovné miesta” a prispeli k rozvoj spoločnosti, čo vidno na rastúcom počte jej zamestnancov a tým i potvrdzujú prognózy svetového rastu tohto sektora aj na miestnej úrovni.
V roku 2014 Contarina vytvorila ďalších 26 nových pracovných miest.

Spoločnosť si tiež kladie za cieľ ponúkať nové služby na spravovanom území s osobitným dôrazom na sociálne dôsledky svojej činnosti. Pre mnohé z týchto služieb, ktoré poskytuje (napr. upratovanie, správu EcoCentier, udržiavanie verejných parkov, atď), si spoločnosť vyberá za partnerov sociálne podniky, kde pracujú rôzne sociálne znevýhodnené osoby.
Záväzok Contarina v tejto oblasti pokračuje prostredníctvom realizácie sociálnych projektov, ktoré
podporujú reintegráciu dlhodobo nezamestnanýcha tých, ktorí nemajú nárok na sociálnu pomoc.

Takto integrovaný systém riadenia generuje pozitívne efekty, ktoré idú nad rámec prostého zberu:
systém sa vzťahuje aj na životné prostredie, hospodárstvo a na životy ľudí.
Percento separovaného zberu odpadov v roku 2013 v obciach a mestách spravovaných Contarina dosiahlo takmer 85%, s vrcholmi v niektorých obciach okolo 90% čo ho radí vysoko nad národný priemer (v súčasnej dobe asi 42%) a región Veneto (Benátsko, počet obyvateľov 5 miliónov) je v súčasnej dobe s 65% región s najvyšším regionálnym priemerom v Taliansku.

Rovnako tak i produkcia nerecyklovateľného odpadu dosahuje zaujímavé úrovne. V priemere každý obyvateľ mesta a obce spravovanej Contarina produkuje 53 kg TKO za rok.
Viac separácie a menej produkcie nerecyklovateľného odpadu pomáha znižovať náklady, ktoré sú na úrovni okolo 178 € za domácnosť a rok v Priuli. Pri porovnaní s nákladmi zvyšku Talianska je možné vidieť, ako dobrý manažment a recyklácie šetria peniaze daňových poplatníkov. Za posledných 15 rokov náklady na nakladanie s odpadmi sa v Contarina zvýšili iba o 8%, ale na národnej úrovni tieto náklady vzrástli o 70%, pričom všeobecný index nákladov vzrástol o 30%.

comp

Obr. 4 Porovnanie ročných nákladov na odpady na domácnosť (Taliansko, severné Taliansko, oblasť spravovaná Contarina)

Transparentnosť – kľúčová otázka pre trvalé zlepšovanie systému.

Je dôležité, aby občania a ďalšie zainteresované strany mali jasnú predstavu o tom ako systém funguje, aby mohli byť stimulovaní, že robia „správnu vec“. Pre prevádzkovateľa je tiež kľúčové ako spravuje dáta, aby to robil „šikovným“ spôsobom, aby sa dalo ľahko zistiť kde je priestor pre zlepšenie a optimalizáciu systému.
Tieto dáta sú veľmi dobre štrukturované tak, aby sa jednak údaje dali presne zistiť pre každého užívateľa až na konkrétny počet košov, ktoré užívateľ odovzdal. ale tiež sa tieto údaje dajú dobre využiť i z pohľadu ich ďalšej anylýzy.
Táto jedinečná databáza umožňuje používateľom, aby prostredníctvom internetu získali informácie spojené s ich spotrebou a mohli hlásiť prípadné nezrovnalosti.

Od spaľovania odpadu k „Zero Waste“.

Počas posledných desiatich rokov Contarina používa zariadenie na mechanicko biologické čistenie zvyškového odpadu (MBT= mechanical biological treatment). Výstupom procesu je, že 33% zvyškového odpadu z TKO je premenené na palivo, ktoré je následne spálené na energiu a zostávajúca časť nízko kalorického odpadu je ukladanána skládku.

Avšak aby dosiahli „Zero Waste“ pre nakladanie s odpadmi hľadali technológiu pre lepšie a vyššie využitie týchto materiálov. V roku 2015 Contarina má začať prevádzku linky (MRBT=Material Recovery and Biological Treatment) pre obnovu materiálov a biologické čistenie, ktorá je výrazne efektívnejšia v obnove materíálov zo zvyškového odpadu.

Obr. 5 Spracovanie reziduálneho (zvyškového) odpadu. Súčasnosť a budúci vývoj.

Obr. 5 Spracovanie reziduálneho (zvyškového) odpadu. Súčasnosť a budúci vývoj.

S novým systémom pre správu zvyškového odpadu je možné znížiť konečné zvyšky, ktoré je potrebné likvidovať iba na 46,5% z celkového zvyškového odpadu. Vzhľadom k tomu, že 85% odpadu je odseparovaného už pri zdroji, 15% zvyšného TKO čo je 53 kg na obyvateľa a rok sa spracuje a iba 46,5% z týchto 15% alebo 53 kg je potrebnézlikvidovať.
To má za následok, že iba 24 kg na obyvateľa a rok z celkového množstva odpadu vyprodukovaného je ukladané na skládku.

Navyše na rozdiel od spaľovania alebo ukladania TKO na skládku, tento systém umožňuje, že odpad je veľmi viditeľný, čo umožňuje výskumných pracovníkom a dizajnérom študovať tento odpad, ktorý sa nedá recyklovať s cieľom navrhnúť zmenu, aby sa tento odpad do budúcna vôbec nevytváral.
Tento nový systém pracuje s „chladnými“ procesmi, čo mu umožňuje byť oveľa nákladovo efektívnejší a bezpečnejší z hľadiska hygienického, než akékoľvek spaľovanie.
Tiež kapitálové investície pre strojné zariadenia potrebné na spustenie tohto alternatívneho spôsobu sú niekoľkonásobne lacnejšie ako technológie spaľovania (asi 4-5 krát lacnejšie pri rovnakej kapacite).

Najdôležitejším faktom ale je prispôsobivosť takého spôsobu spracovania odpadov, pretože tento systém je schopný riadiť postupne samostatne zhromaždené materiály (organické látky, papier, plasty, atď) a produkovať menej zvyškov a tým udržovať krížový súlad so stratégiami: maximalizovať separovaný zber a redukovať odpad.

Ciele do budúcnosti s „Zero Waste“.

Contarina dosiahla vynikajúce výsledky, ale zďaleka tu nie sú spokojní a snažia sa ísť ďalej a ďalej v tom, čo zosobňuje ducha „Zero Waste“ – nikdy sa nevzdať snahy o zníženie odpadu.

Starostovia obcí a miest v rámci verejnej obchodnej spoločnosti sa zaviazali urýchliť cestu k dosiahnutiu cieľa ”Zero Waste“. Za týmto účelom si stanovili tieto ciele do roku 2022:

 • Zníženie existujúceho množstva zvyškového odpadu na 10 kg na obyvateľa a rok (priemer EÚ v roku 2012 bol 285 kg).
 • Dosiahnuť úroveň separácie odpadu 96,7%.
 • Zvýšiť účasť na kompostovaní v domácnostiach o 80% v porovnaní s aktuálnym percentom (40%).
 • Pokračovať v optimalizácii činností, aby bolo možné dosiahnuť väčšie úspory energie a fosílnych palív.
 • Podpora verejných alebo súkromných iniciatív na zvýšenie povedomia o znižovaní produkcie odpadu, jeho opätovné použitie a recykláciu, ako aj podporu pre zvyšujúci sa počet špecializovaných centier, ktoré zabránia využiteľným veciam stať sa odpadom .
 • Presadzovať politiku “nula kilometrov” pre miestne potraviny, zlepšiť spotrebu „miestnych“ produktov, ktoré vytvárajú menej obalov.
 • Založenie “Zero Waste observatória” s cieľom neustáleho sledovania zostatkovej frakcie, aby ju bolo možné časom prepracovať a odstrániť.

future

Miroslav Bodík: Zastupovanie advokátkou Zuzanou Čaputovou

Vážení spoluobčania, odporcovia spaľovne!

Mám veľmi dobrú správu. Advokátka  Zuzana Čaputová sa rozhodla, že bude zastupovať nás občanov v procese EIA v kauze Ekoplazma. Sme presvedčení, že je to významná pomoc, nakoľko sa jedná o najvýznamnejšiu právničku s najväčšími úspechmi na Slovensku v tejto oblasti práva.

Týmto chcem zároveň vyzvať všetkých občanov, alebo OI z L. Hrádku, Podturne , L. Petra a i., ktorí poslali „Pripomienky…“ na MŽP, aby sa ozvali niektorému z aktivistov, lebo práve týchto bude Zuzana  Čaputová zastupovať.

Spôsob financovania právnych služieb je nasledovný:

Sumu za vykonané právne služby bude fakturovať mne, ako zástupcovi občanov – občianska iniciatíva. My – OI, požiadame o grant Komunitnú nadáciu Liptov (www.knl.sk) a oni požiadajú o finančný príspevok v tej výške mesto.

Takto to dohodol Ing.M. Trepáč na meste s primátorom a ďalšími prítomnými (hl.kontrolórka, prednosta, …) a tiež s predsedkyňou KNL p.I.Multáňovou a správkyňou KNL p.Mrlianovou.

Samozrejme budeme radi, ak finančne prispejete aj Vy spoluobčania a to buď asignáciou 2% z dane, alebo finančným darom na účet OZ Tatry, ktorý nám poskytol ich predseda Mgr. Rudolf Pado, ktorý ako jediný z oslovených environmentalistov nám poskytol účinnú pomoc.

Podrobný návod nájdete na https://stopspalovnipodtatrami.wordpress.com/2015/03/06/miroslav-bodik-2-z-dane-na-boj-proti-spalovni/

Ďakujeme za podporné stanoviská a veríme, že spoločnými silami to dotiahneme do víťazného konca.

Miroslav Bodík